Kullanım Koşulları

1.1. İşbu "YOKMUBİŞEY"ın sahibi "...." adresinde mukim YOKMUBİŞEY'dir (bundan böyle kısaca ""YOKMUBİŞEY"" olarak anılacaktır). "YOKMUBİŞEY"da sunulan ve işbu "Kullanım Koşulları"nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, "YOKMUBİŞEY" tarafından sağlanmaktadır.

1.2. ""YOKMUBİŞEY"" işbu "Kullanım Koşulları"nı, "YOKMUBİŞEY"da yer alan her tür bilgi ve "İçerik"i, ""KULLANICI""ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "YOKMUBİŞEY"da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "YOKMUBİŞEY" hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde "YOKMUBİŞEY"a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "Kullanım Koşulları"nı ve ""YOKMUBİŞEY"" tarafından işbu "Kullanım Koşulları"nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu "" Kullanım Koşulları"" internet sitesi üzerinden yayınlanarak "YOKMUBİŞEY"ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

"YOKMUBİŞEY": www.yokmubisey.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan "YOKMUBİŞEY"un "Hizmet"lerini sunduğu internet sitesi.

"Kullanıcı": "YOKMUBİŞEY"a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

"Üye": "YOKMUBİŞEY"a üye olan ve ""YOKMUBİŞEY"" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan "Kullanıcı".

"Üyelik": "Üye" olmak isteyen "Kullanıcı"nın, "YOKMUBİŞEY"daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin "YOKMUBİŞEY" tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. "Üyelik" hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. "Üyelik" başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin "YOKMUBİŞEY" tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. "YOKMUBİŞEY" gerekli görmesi halinde "Üye"nin "Üyelik" statüsünü sona erdirebilir, "Üyelik"i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı "Üyelik" başvurusunu kabul etmeyebilir.

""YOKMUBİŞEY Üyelik Hesabı"": Üye'nin ""YOKMUBİŞEY"" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, ""Üyelik"le ilgili konularda ""YOKMUBİŞEY""a talepte bulunduğu, ""Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği ""kullanıcı adı"" ve ""şifre"" ile ""YOKMUBİŞEY"" üzerinden eriştiği ""Üye""ye özel internet sayfaları bütünü.

"YOKMUBİŞEY Hizmetleri" (""Hizmet""): ""YOKMUBİŞEY"" içerisinde ""Üye""nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "YOKMUBİŞEY" tarafından sunulan uygulamalardır. ""YOKMUBİŞEY"", ""YOKMUBİŞEY"" içerisinde sunulan ""Hizmet""lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili ""Üye""nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "YOKMUBİŞEY"dan ""Üye""ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar "YOKMUBİŞEY"da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

"İçerik": "YOKMUBİŞEY"da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

""YOKMUBİŞEY Arayüzü"" : YOKMUBİŞEY ve ""Üye""ler tarafından oluşturulan içeriğin ""Kullanıcı"lar tarafından görüntülenebilmesi ve ""YOKMUBİŞEY Veritabanı""ından sorgulanabilmesi amacıyla ""Kullanıcı"lar tarafından kullanılan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "YOKMUBİŞEY"a ait olan tasarımlar içerisinde "YOKMUBİŞEY" üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

"YOKMUBİŞEY Veritabanı" : "YOKMUBİŞEY" dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "YOKMUBİŞEY"ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

3. YOKMUBİŞEY HİZMETLERİ

3.1. ""YOKMUBİŞEY"", ""Üye""ler tarafından ""YOKMUBİŞEY Veritabanı""na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle ""YOKMUBİŞEY Veritabanı"" üzerinden ""Kullanıcı"lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. ""YOKMUBİŞEY"", "YOKMUBİŞEY" içerisinde ""Kullanıcı"ların, ""Üye"" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. ""YOKMUBİŞEY"", "YOKMUBİŞEY" dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. ""YOKMUBİŞEY"", "YOKMUBİŞEY" dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile "YOKMUBİŞEY" dahilinde erişilen ""İçerik""leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ""YOKMUBİŞEY"", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. YOKMUBİŞEY YOKMUBİŞEY'I KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. ""Kullanıcı"lar hukuka uygun amaçlarla "YOKMUBİŞEY" üzerinde işlem yapabilirler. ""Kullanıcı"ların "YOKMUBİŞEY" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili "YOKMUBİŞEY"in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını "Kullanıcı" kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. "YOKMUBİŞEY", ""Üye""ler tarafından ""YOKMUBİŞEY Veritabanı""na yüklenen ""İçerik""lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. ""YOKMUBİŞEY"", ""Kullanıcı""lar tarafından görüntülenen ilan ve ""İçerik""lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve ""İçerik""ler dolayısıyla "YOKMUBİŞEY"un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü "YOKMUBİŞEY"un hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını "Kullanıcı"lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. ""KULLANICI"" "YOKMUBİŞEY" dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. ""Kullanıcı""lar "YOKMUBİŞEY" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ""YOKMUBİŞEY""in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. ""Kullanıcı""lar, "YOKMUBİŞEY" dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden ""Üye"" veya ""YOKMUBİŞEY""un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. ""YOKMUBİŞEY"", ""Kullanıcı"" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistiki analizler yapmak amacıyla kullanabilir. ""YOKMUBİŞEY"" aynı zamanda kullanıcının IP adresi, "YOKMUBİŞEY"ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. YOKMUBİŞEY'un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, YOKMUBİŞEY'un işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

4.7. YOKMUBİŞEY, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı'ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının YOKMUBİŞEY'e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.8. "YOKMUBİŞEY" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya ""YOKMUBİŞEY""un "Kullanım Koşulları" çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup ""YOKMUBİŞEY'un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9. "YOKMUBİŞEY", "ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve "YOKMUBİŞEY Arayüzü"nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, "YOKMUBİŞEY" üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine "YOKMUBİŞEY" tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup ""YOKMUBİŞEY'un talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. ""YOKMUBİŞEY""ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, ""YOKMUBİŞEY""ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde ""Site""ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. ""screen scrapping"" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, ""Site""nin ve ""YOKMUBİŞEY""daki içeriğin "Kullanım Koşulları" ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup ""YOKMUBİŞEY""un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde "YOKMUBİŞEY", "Kullanıcı"yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. "Kullanıcı" bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden "bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.11. "YOKMUBİŞEY"da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan "YOKMUBİŞEY"un sorumlu tutulamayacağını "Kullanıcı" kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu "YOKMUBİŞEY" dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "YOKMUBİŞEY"ın (sınırlı olmamak kaydıyla ""YOKMUBİŞEY Veritabanı"", ""YOKMUBİŞEY Arayüzü"", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte ""YOKMUBİŞEY""un telif haklarına tabi çalışmaları" olarak anılacaktır) ""YOKMUBİŞEY""a ait ve/veya ""YOKMUBİŞEY"" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. ""Kullanıcı""lar, ""YOKMUBİŞEY"" hizmetlerini, ""YOKMUBİŞEY"" bilgilerini ve ""YOKMUBİŞEY""un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ""YOKMUBİŞEY""un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu ""Site Kullanım Koşulları"" dahilinde ""YOKMUBİŞEY"" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ""YOKMUBİŞEY""un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu ""Kullanım Koşulları"" dahilinde ""YOKMUBİŞEY"" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ""YOKMUBİŞEY"" ""YOKMUBİŞEY"" hizmetleri, ""YOKMUBİŞEY"" bilgileri, ""YOKMUBİŞEY"" telif haklarına tabi çalışmaları, ""YOKMUBİŞEY"" ticari markaları, ""YOKMUBİŞEY"" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

""YOKMUBİŞEY"", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu ""Kullanım Koşulları""nı herhangi bir zamanda "YOKMUBİŞEY"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu ""Kullanım Koşulları""nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu ""Kullanım Koşulları"" "Kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde ""YOKMUBİŞEY""un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. ""Mücbir sebep"", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ""YOKMUBİŞEY""un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu ""Kullanım Koşulları"" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu ""Kullanım Koşulları"" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu "Kullanım Koşulları"ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu ""Kullanım Koşulları"" ""YOKMUBİŞEY"" tarafından "YOKMUBİŞEY"da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. ""Kullanıcı""lar işbu "Kullanım Koşulları"nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri "YOKMUBİŞEY"ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

Top